Kakitangan PWS

Open Panel

Search Our Site

Objektif

Memantapkan keupayaan organisasi dalam memperkasa tadbir urus serta mewujudkan pembudayaan kerja berasaskan teknologi maklumat disamping penerapan nilai-nilai murni ke arah kecemerlangan organisasi.


Fungsi

Unit Sumber Manusia

 • Mengurus pengambilan dan pelantikan kakitangan PWS;
 • Mengurus pembayaran emolumen dan elaun kakitangan dan Ahli Lembaga Pengarah PWS;
 • Mengurus hal ehwal tatatertib kakitangan;
 • Mengurus dan merancang latihan untuk kakitangan;
 • Mengurus hal ehwal berkaitan perkhidmatan di PWS; dan
 • Mengurus kebajikan kakitangan.

Unit Pentadbiran

 • Mengurus pelantikan Ahli Lembaga Pengarah dan Jawatankuasa Tetap PWS;
 • Mengurus perolehan PWS;
 • Mengawalselia kenderaan PWS;
 • Mengawal dan mentadbir pengurusan aset PWS;
 • Mengawalselia Stor Pejabat;
 • Mengurus hal ehwal berkaitan pentadbiran PWS; dan
 • Menjadi Urusetia Mesyuarat Ahli Lembaga Pengarah PWS.

Unit Teknologi Maklumat

 • Merancang dan membangunkan laman web Perbadanan Wakaf Selangor (PWS), MAIS;
 • Menyediakan prasarana dan infrastruktur teknologi maklumat untuk kemudahan Pegawai Perbadanan Wakaf Selangor (PWS), MAIS serta memastikan sistem komputer berfungsi dengan lancar;
 • Merancang dan membuat kajian berkenaan penggunaan sistem aplikasi yang bersesuaian bagi memastikan kelancaran tugas Pegawai Perbadanan Wakaf Selangor (PWS), MAIS; dan
 • Memberi perkhidmatan sokongan yang berkaitan teknologi maklumat kepada pegawai dan program anjuran Perbadanan Wakaf Selangor (PWS), MAIS.