Kakitangan PWS

Open Panel

Search Our Site

Objektif

Membantu PWS dalam menjalankan fungsi dan mencapai matlamatnya melalui pendekatan yang sistematik dan berdisiplin untuk menilai dan menentukan keberkesanan semua proses kawalan dalaman dan tadbir urus.


Fungsi

  • Menyediakan Rancangan Tahunan Audit untuk makluman Ketua Pegawai Eksekutif dan dibentangkan dalam Mesyuarat jawatankuasa Audit untuk kelulusan;
  • Mengkaji kebolehpercayaan dan keberkesanan sistem pengurusan kewangan dan kawalan dalaman;
  • Mengkaji tahap pematuhan terhadap prosedur dan peraturan berkaitan Saham Wakaf Selangor;
  • Mengkaji aktiviti / progran perbadanan diuruskan secara berhemat, cekap dan berkesan;
  • Menyediakan surat penemuan audit untuk semakan Ketua Pegawai Eksekutif dan makluman auditi serta mengambil tindakan susulan terhadap penemuan audit;
  • Menyediakan Laporan Tahunan Audit untuk makluman Ketua Pegawai Eksekutif dan dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa untuk kelulusan; dan
  • Menjalankan tugas yang diarahkan dari masa ke semasa oleh Ketua Pegawai Eksekutif atau Pengerusi.