Kenali Organisasi Wakaf

Info Korporat PWS

Visi Wakaf Selangor

Memartabatkan Institusi Wakaf yang unggul berpaksikan Al-Quran, Al-Hadith dan Hukum Syarak.

Misi Wakaf Selangor

Bergerak bersama Ummah melalui pembudayaan berwakaf dalam memangkin pembangunan Islam dari aspek ekonomi dan sosial.

Motto Wakaf Selangor

“Wakaf Membangunkan Ummah”

Objektif Penubuhan PWS

Berikut adalah objektif penubuhan PWS

Fungsi Perbadanan
Wakaf Selangor

Berikut merupakan fungsi-fungsi organisasi Perbadanan Wakaf Selangor diwujudkan

Memberi Nasihat

Memberi nasihat kepada Majlis berkenaan dengan dasar, cara, langkah yang perlu dilaksanakan dan diambil untuk menggalakkan pembangunan harta dan produk wakaf

Melaksanakan

Melaksanakan dan memberi kesan kepada apa-apa dasar, arahan atau perintah Majlis berkenaan dengan pembangunan harta dan produk wakaf

Membangun

Membangun, menerimapakai dan melaksanakan dasar, cara dan langkah mengenai pembangunan harta dan produk wakaf

Penyelaras

Bertindak sebagai agensi penyelaras di dalam pelaksanaan kemajuan pembangunan harta dan produk wakaf secara pesat

Merancang

Merancang, membangun, melaksana dan menggalakkan pembangunan dan pelaksanaan harta dan produk wakaf

Mengendali

Mengurus dan menjalankan pengendalian serta penyelenggaraan harta wakaf termasuk kemudahan, infrastruktur, tempat dan alat di kawasan harta wakaf tersebut

Kajian

Menggalakkan, menyelaraskan dan melaksanakan kajian serta pembangunan di dalam semua aspek harta dan produk wakaf.